nl

Onze bedrijfs- en gedragsrichtlijn

Uitgangspunten voor het zakelijk handelen

C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik behoort tot de toonaangevende leveranciers van sluitsystemen en elektronische toegangscontrolesystemen. Terugkijkend op een lange traditie willen wij ook in de toekomst, gedurende meerdere generaties, individuele toegangsoplossingen leveren, om alles wat waardevol is te beveiligen. Wij stellen ons tot doel, als zelfstandig familiebedrijf een betrouwbare en duurzame partner te zijn.

CES heeft een verantwoordelijkheid voor de eigenaarfamilie, de medewerkers op alle bedrijfslocaties, de sociale omgeving, de regio waarin wij werken, het milieu en de komende generaties. 


Klanten en zakelijke partners

Wij leveren aan onze nationale en internationale klanten innovatieve producten, oplossingen en diensten, die optimaal op de eisen van onze klanten en de betreffende markt zijn afgestemd. De vertrouwelijke samenwerking als partners met onze klanten is voor onze onderneming van zeer groot belang. Wij letten erop, dat onze medewerkers in de landen, waar wij actief zijn, de lokale eisen van onze klanten en partners begrijpen en de culturele omstandigheden kennen en respecteren.  

Wij verwachten van onze zakelijke partners, dat ook zij zich aan onze principes gebonden voelen. Gezagsgetrouwheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, respect en vertrouwen zijn universele uitgangspunten voor goede en duurzame zakelijke relaties.

Medewerkers en opleiding

CES is voor de medewerkers binnen alle vestigingen een betrouwbare werkgever. Onze medewerkers zijn een belangrijke factor voor het succes van onze onderneming. Voor ons werken gekwalificeerde, verantwoordelijke en teamgerichte mensen, die onze bedrijfs- en gedragsrichtlijn aanhouden en daarnaar handelen.

Onze leidinggevenden letten op het persoonlijk contact, waarderen alle medewerkers en zijn bemiddelaar in geval van conflicten. Alle medewerkers, met name de leidinggevenden, zijn zich ervan bewust, dat zij door hun gedrag de onderneming naar buiten toe vertegenwoordigen.

Om onze werkplekken op lange termijn te behouden, hechten wij bijzondere waarde aan de persoonlijke ontwikkeling. Wij leiden onze jonge talenten verregaand op in onze eigen onderneming en vullen leidinggevende posities bij voorkeur in vanuit de eigen gelederen. Opleidings- en kwalificatietrajecten bieden wij via onze personeelsontwikkeling aan of via opleidingsprogramma's van gerenommeerde externe instituten. 

Met kracht tegen discriminatie

Wij gaan tolerant en eerlijk, op gelijkwaardig niveau, met elkaar om en tolereren daarbij de veelvoud aan persoonlijkheden. Bij nieuwe aanstellingen zoeken wij de best geschikte kandidaat, onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, etnische herkomst, religie of wereldbeschouwing, handicap, leeftijd, burgerlijke staat of seksuele oriëntatie.

Wij verplichten ons elke vorm van discriminatie achterwege te laten en actief te bestrijden. Wij dulden geen benadeling, seksuele intimidatie, belediging, mobbing of agressief gedrag ten opzichte van andere personen. Dit verwachten wij ook van onze zakelijke partners. 

Communicatie

Wij onderhouden een open en eerlijke communicatie met onze medewerkers, zakelijke partners en indien nodig met geïnteresseerden. Duidelijke taakstellingen en informatie worden via eenduidige regels gecommuniceerd, zodat medewerkers en klanten de voor hun relevante informatie ontvangen.  Onze reclame-uitingen zijn geloofwaardig en komen overeen met de ondernemingsrichtlijnen.

Mensenrechten, kinderarbeid en dwangarbeid 

Wij respecteren, beschermen en stimuleren wereldwijd de geldende voorschriften voor de bescherming van mensen- en kinderrechten. Wij wijzen elk gebruik van kinder- en dwangarbeid af en elke vorm van moderne slavernij en mensenhandel. Dat geldt niet alleen voor de samenwerking binnen onze onderneming, maar dat verwachten wij ook van onze zakelijke partners.

Zwijgplicht, bedrijfseigendom en privacy 

Onze medewerkers verplichten zich, bedrijfs- en zakelijke geheimen en vertrouwelijke informatie gedurende de tijd van de arbeidsovereenkomst, en ook na de beëindiging daarvan, geheim te houden. Onze medewerkers zijn verplicht, zorgvuldig met bedrijfseigendom om te gaan. Bedrijfsinterne apparatuur en materialen worden uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt. Bij gebruik van persoonlijke gegevens moet op de veiligheid van de privésfeer worden gelet en moet de veiligheid van de gegevens worden gewaarborgd. CES heeft een verantwoordelijke voor de privacy benoemd, die onze medewerkers opleidt en het aanhouden van de privacyverklaring waarborgt. 

Corruptie, belangenconflicten en overtreding van eerlijke concurrentie

Wij wijzen elke vorm van corruptie, verduistering en malversatie af. Leveranciers en dienstverleners worden aan de hand van objectieve criteria geselecteerd. Het is verboden anderen in het zakelijke verkeer onrechtmatig te beïnvloeden of zich te laten beïnvloeden door geschenken uit de wisselen of andere voordelen aan te bieden of aan te nemen. 

Persoonlijke belangen mogen ons professioneel beoordelingsvermogen niet onnodig beïnvloeden. Daarom worden voor alle belangen- en loyaliteitsconflicten passende oplossingen ontwikkeld aan de hand van een risicoanalyse. 

Naleving van de toepasselijke wetgeving, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen 

Het aanhouden van de wettelijke verplichtingen en de eisen van de autoriteiten is een vanzelfsprekendheid in ons dagelijks handelen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de geldende kartel- en handelswetgeving en de wetgeving betreffende prijsvorming, maar ook gezondheids-, arbeids- en milieubeschermingsvoorschriften, bepalingen voor wat betreft werktijden, vakantieregelingen en beloning.

Wij respecteren het recht van onze werknemers om zich vreedzaam te verenigen en collectief te onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden, om in samenwerking met de ondernemingsraad een aanvaardbare oplossing te vinden. 

Producten

De door ons ontwikkelde, geproduceerde en verkochte producten worden op de markt gezien als innovatief en hoogwaardig. Vaak worden deze gekenmerkt door unique selling points. Ons productprogramma wordt daarbij continu uitgebreid. Naast onze kernactiviteit, mechanische sluitsystemen en de elektronische toegangscontrolesystemen, leveren wij nicheproducten voor het sluiten en beveiligen van gebouwen en voor industriële toepassingen. Bovendien willen wij op gebieden expanderen, die voortbouwen op onze technologieën en competenties en rekening houdend met de interesses van onze klanten en gebruikers.

Continue verbeteringen

In het middelpunt van ons handelen staat de tevredenheid van onze zakenpartners en geïnteresseerde partijen, die wij via continue verbeteringen doen toenemen. De eigen verantwoordelijkheid voor verbeteringsmogelijkheden van elke afzonderlijke activiteit is binnen onze onderneming vanzelfsprekend.

Productie

De economische en foutloze fabricage van onze producten, met zo kort mogelijke leveringstijden en maximale flexibiliteit, zijn onze succesfactoren. Dankzij continue verbeteringen van de processen en ressources creëren wij unique selling points en een constante toename van de productiviteit en waarborgen daarmee de productie op onze hoofdvestiging in Duitsland.  

Resources, duurzaamheid en milieu

Het duurzaam gebruik van ressources, en een continu verbetering van het rendement daarvan binnen onze onderneming, zijn voor ons belangrijke managementtaken. Met een omvangrijke, systematische en continue dataregistratie analyseren wij onze processen, meten wij onze energieverbruiken en bepalen op die manier potentiële besparingen en verbeteringen.  

Door regelmatige beoordelingen van onze managementsystemen en onze processen, creëren wij een basis voor continue verdere ontwikkeling en verbetering. Elk medewerker draagt daaraan haar/zijn steentje bij.  

Alle aan te kopen ressources en diensten worden onderworpen aan een systematische controle. Door onze strategische doelstellingen, waarbij gestreefd wordt naar het besparen van energie en hulpbronnen en de verlaging van CO2–emissies, leveren wij een actieve bijdrage aan het ontzien van het milieu. In het kader van ons milieubeheersysteem hebben wij relevante milieu-aspecten geïdentificeerd en bepalingen vastgelegd om negatieve gevolgen van ons handelen op het milieu en belasting van het milieu te vermijden.  

Onze langetermijndoelstelling is om klimaatneutraal te fabriceren en door passende maatregelen onze milieuprestaties continu te verbeteren.

Inkoop en leveranciers

Onze leveranciers zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze waardeketen. De relatie met hen wordt gekenmerkt door duurzaamheid en vertrouwen.  Wij verwachten van onze leveranciers een hoge mate aan efficiëntie, milieubewustzijn, creativiteit en flexibiliteit, hoge service en absolute betrouwbaarheid voor wat betreft kwaliteit en leveringstijden. 

Arbeidsveiligheid, gezondheidsbescherming en brandbeveiliging

Wij doen ons uiterste best om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers preventief te waarborgen. Daarom hebben wij een veilige werkomgeving gecreëerd die gezondheid en prestaties bevordert als onderdeel van een uitgebreid beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, dat regelmatig wordt beoordeeld door onze specialist op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, in nauwe samenwerking met onze bedrijfsarts. Door regelmatige inspecties door onze brandveiligheidsfunctionaris en passende beschermingsmaatregelen (bijv. vlucht- en reddingsplan, alarmplan, brandveiligheids- en evacuatieassistenten) beschermen wij de gezondheid van onze werknemers en voorkomen wij schade aan onze belangrijke goederen.

Financiën

Doel van ons financieel beleid is, naast een passend dividend voor onze aandeelhouders, ook de financiële onafhankelijkheid van derden (andere ondernemingen, banken) te waarborgen. Dienovereenkomstig is het beleid van het opbouwen van reserves op de voortzetting op lange termijn van C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik gericht. Investeringen worden uit eigen middelen gedaan. Financiële beleggingen worden uitgevoerd met het oog op het minimaliseren van de risico's en het behoud van de waarde van de belegde middelen.